Housing

ގެދޮރުވެރިން ޕޯޓަލް އަށް މަރުޙަބާ

ސަރުކާރުގެ ބޯހިޔާވަހިކަމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދަށުން ހިންގާ "ގެދޮރުވެރިން" ޕްރޮގްރާމުން ހުޅުވާލާ ސްކީމުތަކަށް ކިޔުގައި ނުޖެހި ކުރިމަތިލުމަށް ތައްޔާރު ކޮށްފައިވާ ޕޯޓަލް
ހޮޓްލައިން

އޮންލައިން ކޮށް އެޕްލައި ކުރުން

މި ޕޯޓަލް މެދުވެރިކޮށް އޮންލައިންކޮށް އެޕްލައިކުރެވޭނެއެވެ.

ވަގުތުން ނޮޓިފިކޭޝަން

ސްޓޭޓަސް އަޕްޑޭޓް އެސްއެމްއެސް އަދި އީމެއިލް އަށް ފޮނުވޭނެ.
މިނިސްޓްރީ އޮފް ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިންގ، ހައުސިންގ އެންޑް އިންފްރާސްޓްރަކްޗަރ
Solution by Housing Development Corporation
ހޮޓްލައިން
4004994 4004797